Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

A A A

I. Postanowienia ogólne

 1. Korzystający ze wsparcia Centrum Aktywizacji Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli dalej zwanego CAOP są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz regulaminu budynku przy ul. Popiełuszki 4 w Stalowej Woli.

 2. Ze wsparcia specjalistycznego oraz innych inicjatyw oferowanych przez Centrum Aktywizacji Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli (z wyjątkiem oferty szkoleniowej) mogą skorzystać: zarejestrowane organizacje pozarządowe: Stowarzyszenia, Kluby, Fundacje, OSP, osoby zamierzające rozpoczęcie działalności w III sektorze oraz grupy nieformalne (aktywni mieszkańcy miasta, ruchy miejskie etc).

 3. Tylko z oferty szkoleń specjalistycznych z zakresu Marketingu i Komunikacji Społecznej mogą skorzystać jedynie zarejestrowane organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Stalowowolskiego. W przypadku mniejszego zainteresowania, dopuszczalny jest udział zainteresowanych organizacji spoza Powiatu Stalowowolskiego.

 4. Działanie Centrum Aktywizacji Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli, skupia się na następujących działaniach:
  1. Organizacja cyklu bezpłatnych szkoleń z marketingu i komunikacji społecznej dla 40 organizacji pozarządowych, na którą składają się szkolenia pn.: „Podstawy Marketingu”, „Tworzymy Naszą www”, „Sponsoring w NGO”, „Współpraca z mediami”,

  2. Bezpłatne porady: prawne, księgowe, komunikacji społecznej i marketingu oraz pisania wniosków dotacyjnych,

  3. Nieodpłatny wynajem sali konferencyjnej dla organizacji pozarządowych,

  4. Nieodpłatne użyczenie sali komputerowej dla organizacji pozarządowych.

  5. Organizacja różnych inicjatyw promujących działalność III Sektora w pomieszczeniach Centrum Aktywizacji Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli.

 5. Projekt pn. „Centrum Aktywizacji Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli” uzyskał dofinansowanie z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie LATOROŚL w Stalowej Woli. Partnerem projektu jest Gmina Stalowa Wola.

 

II. Zasady korzystania ze szkoleń specjalistycznych

1. Centrum Aktywizacji Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli organizuje szkolenia w 4 turach po min. 10 organizacji, dla łącznie min. 40 organizacji pozarządowych (III tury w 2016 roku, I tura w 2017 roku)

2. Tematyka szkoleń i warsztatów obejmuje:

 1. Podstawy marketingu (4h)
 2. Tworzymy naszą www (4h)
 3. Sponsoring w NGO (4h)
 4. Wniosek sponsorski krok po kroku (4h)
 5. Współpraca z mediami (4h)
 6. Konsultacje indywidualne (2h)

3. Harmonogram szkoleń będzie ustalony z zakwalifikowanymi organizacjami i regularnie aktualizowany na stronie internetowej: www.centrum-ngo.pl oraz bezpośrednio w biurze Centrum Aktywizacji Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki 4 pok. 25

4. Rekrutacja na szkolenia rozpoczyna się z dniem podania do publicznej informacji na stronie internetowej www.centrum-ngo.pl, ogłoszenia w siedzibie Centrum Aktywizacji Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli, oraz w mediach lokalnych.

5. O udziale w szkoleniach decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem punktu II.6 niniejszego regulaminu.

6. Ze względu na zaangażowanie w projekt Gminy Stalowa Wola, pierwszeństwo będą miały organizację, które:

 1. działają na terenie Stalowej Woli (1pkt)
 2. nie posiadają strony internetowej (1pkt)
 3. nie otrzymały nigdy środków zewnętrznych z konkursów organizacyjnych przez administracje publiczną (1pkt)
 4. organizacje o których nie ma wzmianki w internetowych środkach masowego przekazu – Brand24 (1pkt)
 5. nie prowadzą działalności gospodarczej (1pkt)
 6. istnieją krócej niż 2 lata (1pkt)

7. Prowadzący Centrum Aktywizacji Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli zastrzega sobie prawo na wprowadzenie limitów w liczbie uczestników reprezentujących jedną Jednostkę.

8. Korzystający zainteresowany wzięciem udziału w szkoleniu jest zobowiązany wypełnić formularz znajdujący się na stronie: www.centrum-ngo.pl w zakładce formularz - prosimy o podawani używanego przez Państwa adresu mailowego oraz telefonu kontaktowego (Przypominamy iż zgodnie z regulaminem projektu wypełnienie formularza jest częścią integralną umowy zawartej między Państwa Organizacją a realizatorem projektu) 

9. W razie dużego zainteresowania tworzona jest lista rezerwowa. Jednostki z listy rezerwowej mają pierwszeństwo w udziale w kolejnej turze szkoleń.

10. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu lub wpisane na listę rezerwową poinformowane są o tym bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie.

11. Ostateczna decyzja o możliwości udziału w szkoleniu osobom z listy rezerwowej przesyłana jest w formie mailowej bądź telefonicznej, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

12. Korzystający zmuszony /z ważnych przyczyn/ do rezygnacji ze szkolenia, powinien o tym poinformować Organizatorów osobiście - na sporządzonym piśmie podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji Organizacji zgodnie z odpisem KRS lub innym. Zatwierdzona rezygnacja równoznaczna jest z brakiem roszczeń ze strony Organizatorów w stosunku do Organizacji rezygnującej.

13. Nieskorzystanie z tury szkoleń bez podania wcześniej informacji bądź uzasadnienia rezygnacji stanowi podstawę do odmówienia udzielania wsparcia po raz kolejny, lub obciążenie kosztami za poniesione straty materialne ze strony Organizatorów.   

14. Jednostki zakwalifikowane do szkolenia, zobowiązane są do podpisania umowy między Nimi a Stowarzyszeniem Latorośl.

15. Podstawę ukończenia szkolenia, a tym samym otrzymanie certyfikatu oraz bezpłatnie wykonaną stronę internetową dla organizacji pozarządowej, wraz
z opłaconą domeną oraz serwerem stanowić będzie minimum 80% obecności na zajęciach (min. 4 z 5 spotkań). Przez obecność rozumie się uczestnictwo min. 1 osoby zgłoszonej przez organizację pozarządową na formularzu zgłoszeniowy.

 III. Zasady korzystania z doradztwa:

 1. Doradztwo ogólne dostępne jest w godzinach pracy biura Centrum Aktywizacji Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli – godziny pracy biura zgodnie z harmonogramem porad będą podane do informacji na stronie internetowej: www.centrum-ngo.pl oraz w siedzibie Centrum przy ul. Popiełuszki 4a, II piętro pok. 25 oraz 27.

 2. Korzystający chcący się spotkać ze specjalistą z zakresu: księgowości, prawa, komunikacji społecznej i marketingu, czy pisania wniosków dotacyjnych zobowiązany jest do wcześniejszego umówienia się na konkretny termin oraz godzinę w biurze Centrum Aktywizacji Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli bądź za pośrednictwem telefonicznym, wraz z podaniem zakresu tematycznego spotkania.

 3. Pracownik Centrum Aktywizacji Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli zobowiązany jest potwierdzić datę oraz godzinę spotkania, a w przypadku obsługi innego Korzystającego w tym samym terminie zaproponować inną datę bądź godzinę spotkania.

 4. W przypadku konieczności odwołania spotkania z doradcą Korzystający ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym pracowników Centrum Aktywizacji Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli.

 5. Doradztwo specjalistyczne dostępne jest na zamówienie Korzystającego, po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na wsparcie w tym zakresie pracownikowi Centrum Aktywizacji Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli.

 6. Wszelkie materiały dla Korzystających w 1 egzemplarzu są bezpłatne.

 7. W przypadku konieczności odwołania spotkania z doradcą specjalistycznym Korzystający jest zobowiązany poinformować o tym przynajmniej na 1 dzień przed planowanym spotkaniem.

 8. Zgłoszenia na doradztwo specjalistyczne przyjmowane są na zasadzie kolejności zgłoszeń.

 9. Prowadzący CAOP zastrzega sobie jednak możliwość do nie udzielania wsparcia w postaci doradztwa specjalistycznego w momencie wykorzystania limitu przewidzianego na ten rodzaj wsparcia w danym roku.

 10. Każde skorzystanie ze wsparcia jest odnotowane w Rejestrze Wsparcia oraz udokumentowane Kartą Doradczą, w której podajemy m.in.: dane kontaktowe, Dane jednostki, etc. do ewentualnej weryfikacji/kontroli przez Jednostki Nadzorujące działalność Centrum. 

 11. Dwukrotne nieskorzystanie z doradztwa specjalistycznego bez wcześniejszego poinformowania o odwołaniu spotkania we wskazanym w regulaminie terminie stanowi podstawę do odmówienia udzielania wsparcia po raz kolejny.

 

IV. Zasady korzystania z innych form wsparcia i pomocy ogólnej Centrum Aktywizacji Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli.

 1. Korzystający mają możliwość do bezpłatnego skorzystania ze stanowisk komputerowych Centrum Aktywizacji Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli po wcześniejszym uzgodnieniu daty, godziny oraz czasu z pracownikiem Centrum.

 2. Korzystający mają możliwość aktywnie włączać się we wszystkie działania prowadzone przez Centrum Aktywizacji Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli, zarówno w opracowywania koncepcji, inspirowanie nowych wydarzeń, jak i w realizację działań przygotowanych przez Centrum.

 3. Wszelkie pomysły czy chęci włączenia się w działania Centrum Aktywizacji Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli Korzystający powinni konsultować z pracownikami Centrum.

 4. Podjęcie przez Centrum Aktywizacji Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli działań proponowanych przez Korzystających będzie zależało od zgodności pomysłu z celami Centrum, dostępności budżetu oraz zgodności proponowanych inicjatyw z harmonogramem działań Centrum na dany okres.

 

V. Postanowienia końcowe

 1. Prowadzący Centrum Aktywizacji Organizacji Pozarządowych w Stalowej Woli, wszystkie formy wsparcia dostępne dla Korzystających, jest zobowiązany publikować na stornie internetowej: www.centrum-ngo.pl oraz w jego siedzibie.

 2. Korzystający mają prawo zgłaszać swoje zapotrzebowanie na odpowiedni rodzaj wsparcia.

 3. Prowadzący zobowiązany jest do zapewnienia wsparcia w sposób elastyczny i dostosowany na bieżąco do potrzeb Korzystających o ile jest to spójne z zapisami umowy.

CHCESZ SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNYCH USŁUG, KTÓRE OFERUJEMY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Prowadzisz lub zamierzasz prowadzić organizację pozarządową na terenie Stalowej Woli i okolic? Możemy zaoferować Wam bezpłatnie: