A A A

Szukasz środków dla swojej organizacji pozarządowej?

Przejrzyj dokładnie przygotowany przez nas wykaz konk

"Sport dla Wszystkich" Minister Sportu i Turystyki

Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży - ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych, organizowane w ramach Programu powszechnej nauki
pływania „Umiem pływać”, z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

do 29 listopada 2017 r. Link
Realizacja zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu Zarząd Powiatu

1. Wspieranie edukacji kulturalnej i artystycznej służącej rozwojowi kultury na terenie Powiatu. 2. Wspieranie działań animacyjnych w środowisku lokalnym.  3. Promowanie literatury i czytelnictwa. 4. Upowszechnianie kultury ludowej i tradycji regionu lasowiackiego. 5. Nowe media i innowacje w kulturze, jako forma podnoszenia  kompetencji twórczych

-------------------------------------

1. Upowszechnianie sportu w środowisku dzieci i młodzieży. 2. Organizowanie zawodów w różnych dyscyplinach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego.  3. Organizowanie różnych form aktywnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 4. Promowanie aktywności sportowej i ruchowej  dla osób niepełnosprawnych. 5. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez różne formy aktywności sportowej.

do 24.11.2017 r. Link
Darowizny Fundacja LOTOS

Cel:

ochrona środowiska, bezpieczeństwo, edukacja, społeczeństwo obywatelskie i inne

Nabór całoroczny Link

Program z zakresu celów statutowych fundacji

Fundacja Banku PeKaO Wnioski można składać na działania w zakresie:
- oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
- przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół,
- popularyzowania wiedzy bankowej,
- niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- ochrony środowiska,
- realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych,
upowszechniania kultury.
cały rok Link

Program Dotacji

Fundacja Kronenberga przy City Handlowy

W Programie udzielamy dofinansowania w ramach poniższych obszarów programowych:

  • Innowacje w edukacji,
  • Edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość,
  • Dziedzictwo kulturowe,
  • Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży,
  • Priorytety ochrony zdrowia,
  • Polityka społeczna.
Cały rok Link
Darowizny Fundacja PGE

- nauka i edukacja
- lecznictwo i ochrona zdrowia
- pomoc społeczna
- działalność ekologiczna i - ochrona środowiska
- sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych

Cały rok Link
Dotacje pozakonkursowe Fundacja PZU

Projekty powinny być zgodne ze strategicznymi celami Fundacji i mieścić się w ramach działalności statutowej. Promowana jest innowacyjność! Ceniona jest skuteczność i działania, które przynoszą trwałą zmianę społeczną oraz takie, które mogą być kontynuowane po zakończeniu finansowania projektu z otrzymanej dotacji. 

Cały rok Link
Darowizny

Fundacja Energa

Fundacja ENERGA w nurcie realizowania swoich głównych celów udziela wsparcia osobom - głównie młodym - chorym i niepełnosprawnym oraz organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz, a także na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia. Cały rok Link
Darowizny

Fundacja Tauron

Fundacja wspiera projekty rzecz dobra publicznego głównie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania
oraz nauki. Dodatkowo projekty w zakresie ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocji i organizacji wolontariatu.   

Cały rok Link

CHCESZ SKORZYSTAĆ Z BEZPŁATNYCH USŁUG, KTÓRE OFERUJEMY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Prowadzisz lub zamierzasz prowadzić organizację pozarządową na terenie Stalowej Woli i okolic? Możemy zaoferować Wam bezpłatnie: